{tocify} $title = {Mục lục bài viết}

[tintuc]

<b:widget id='HTML10' locked='false' title='' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<-- Vị trí 1 -->
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
 </b:if>
</b:includable>
</b:widget>

2.2.1. Chỉ hiển thị Widget ngoài trang chủ
- Thay chữ <-- Vị trí 1 --> thành đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
2.2.2. Chỉ hiển thị Widget ở trang Archive

- Thay chữ <-- Vị trí 1 --> thành đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>

3. Chỉ hiển thị Widget ở trang bài viết

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

4. Chỉ hiển thị Widget ở trang Static Page

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>

5. Chỉ hiển thị Widget ở những trang với liên kết cụ thể

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.url == "URL của trang chỉ định"'>

- Trong đó URL của trang chỉ định là địa chỉ của trang nhãn hay bài viết. Ví dụ mình muốn HTML10 bên trên chỉ hiển thị trong bài viết nyaf thì mình thay chữ Vị trí 1 bằng đoạn code sau:


6. Chỉ hiển thị Widget ở Trang chủ, trang Label và trang Archive

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

* Ở trên bạn có thể thấy mình cố ý đánh dấu “==” bằng màu đỏ, có nghĩa là, bạn hoàn toàn có thể thay dấu “==” bằng dấu “!=” sẽ mang ý nghĩa khác.

Qui ước :

== : “bằng” hoặc tương đương - Tức là chỉ hiện thị khi thỏa mãn điều kiện mà ta đưa ra.
!= : “khác” hoặc không tương đương - Tức là không hiển thị khi thỏa mãn điều kiện ta đưa ra.

Ví dụ, nếu bạn muốn Widget HTML10 hiển thị ở tất cả các trang khác ngoại trừ trang chủ, thì ta thay chữ Vị trí 1 bằng đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>


Tùy biến nâng cao sử dụng kết hợp các điều kiện

Vì một lý do nào đó, bạn chỉ muốn hiển thị widget ở trang A và trang B hoặc hiển thị khi thỏa mãn là trang A hoặc trang B, ta sẽ kết hợp các điều kiện với nhau như sau :
- Khi đó ta phải thêm 2 thẻ đóng  </b:if> vào trước thẻ đóng </b:includable> của Widget như sau: 
<b:widget id='HTML10' locked='false' title='' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
 Vị trí 1
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
 </b:if></b:if>
</b:includable>
</b:widget>

- Trong đó phần màu vàng là nội dung của Widget. 
- Tiếp theo thay lệnh điều kiện cho các Wiget như sau: 
A. Trường hợp 1 : chỉ hiển thị widget khi thỏa mãn 2 hay nhiều điều kiện


- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.url != "Điều kiện 1"'>
<b:if cond='data:blog.url != "Điều kiện 2"'>
- Ví dụ, hiển thị widget ở tất cả các trang ngoại trừ chuyên mục IDM - Download và Blogspot - tips :

nội dung widget
</b:if></b:if>

B. Trường hợp 2 : chỉ hiển thị widget khi thỏa mãn một trong các điều kiện

- Thay chữ Vị trí 1 và đoạn màu vàng thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.url == "Điều Kiện 1"'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.url == "Điều Kiện 2"'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
<b:else/>
Ví dụ, chỉ hiển thị widget ở chuyên mục IDM - Download hoặc  Blogspot - tips

  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
<b:else/>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
<b:else/>
</b:if></b:if>
A. Ẩn widget ở các trang bài viết
<style type='text/css'> <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> #HTML12 {display:none;} </b:if> </style>

B. Ẩn widget ở trang chủ
<style type='text/css'> <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> #HTML12 {display:none;} </b:if> </style>

C. Ẩn widget ở trang nhãn
<style type='text/css'> <b:if cond='data:blog.url == "http://cuahangtemplate.blogspot.com/search/label/Advanced blogger"'> #HTML12 {display:none;} </b:if> </style>

Bạn hãy thay dòng màu xanh (http://cuahangtemplate.blogspot.com/) thành địa chỉ blog của bạn và dòng (Advanced blogger) thành tên nhãn bài viết của bạn.

D. Ẩn widget ở trang nhất định
<style type='text/css'> <b:if cond='data:blog.url == "http://cuahangtemplate.blogspot.com/2010/03/hien-thi-widget-o-nhung-trang-nhat-inh.html"'> #HTML12 {display:none;} </b:if> </style>

[/tintuc]

Cửa hàng template Thiết kế blogspot chuyên nghiệp

Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Cửa hàng template

Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp

Chat Zalo
037.561.3351